Leden MR / GMR

Leden MR:

Yurin de Weijer

vader van Auke (7)

Ivo Tiebosch

vader van Menno (5-6)/Simon (5)

Laurie Korsten

moeder van Pim (5)/Ize (3B)

Team

Franca Cooijmans
Annebel Neppelenbroek
Henriëtte Otten


Leden GMR:

Marcel de Koning

vader van Liselotte (6)/Sam (4)

Team

Chris van Santvoort

 
 
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over onderwijskundige en personele zaken op school. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid en zo bijdragen aan de kwaliteit van de school.
De MR adviseert en controleert het beleid van de school en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding (adviesbevoegdheid). Daarnaast moet de MR zelfs instemmen met bepaalde beleidsvoorstellen (instemmingsrecht), anders mogen deze niet uitgevoerd worden. De onderwerpen die door de MR behandeld worden zijn divers maar vooral inhoudelijk van aard: van begroting tot tussenschoolse opvang, van veiligheid op en rond de school tot aan de keuze voor een leermethode. De MR moet bijvoorbeeld jaarlijks instemmen met de inhoud van de schoolgids, waarin de belangrijkste uitgangspunten voor het schooljaar zijn opgenomen. Daarnaast vormt de MR voor de schoolleiding een informatiebron voor vragen, wensen en opmerkingen van ouders. Een voorbeeld hiervan is het ouderpanel dat de afgelopen twee jaar door de MR is georganiseerd. Hier kunnen ouders meedenken over het onderwijsprogramma en de gang van zaken op school.

De directeur van de school treedt op als bevoegd gezag en woont in die hoedanigheid (een deel) van de vergadering bij en voorziet de MR van informatie. De directeur heeft bij fundamentele beslissingen de instemming van de MR nodig. MR en GMR hebben een officiële status. De wet schrijft voor dat iedere school beschikt over een MR. De grootte van de MR wordt bepaald door de omvang van de school.