Leden ouderraad

voorzitter

Margit van Lankveld

penningmeester

Mandy Willems

secretaris

Sharon Vorstenbosch


Overige leden

Cynthia van der Aa
Esther den Boer
Elsemieke van Oostveen
Annemarie Schouten
Annelien Ondersteijn
Marleen van der Steen
Janneke van Zandbeek

Team

Anja Langens
Hannie v.d. Steen

 
 
Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald.

Op onze school wordt, naast de vrijwillige bijdrage, geen ouderbijdrage aan de ouders gevraagd. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt door de ouderraad aan het begin van elk schooljaar vastgesteld. Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 10,-- per kind. Voor kinderen, die instromen tussen januari en mei wordt voor dat schooljaar de helft van de vastgestelde vrijwillige bijdrage gevraagd.