Passend Onderwijs

 

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De Wet Passend Onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in de Ondersteuningseenheid. Onze school valt onder Ondersteuningseenheid Vught.

 

Informatie voor ouders

Website voor ouders

 

Basisschool Fonkel heeft een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit opvragen bij de directie als u dit wilt lezen. Hieronder staan de belangrijkste conclusies van het profiel.

Basiskwaliteit

Dit is op alle punten in orde. De inspectie beoordeelt de school op alle punten voldoende.

Basisondersteuning

Is op alle gebieden op voldoende of op goed niveau.

Sterke punten:

  • Het dyslexieprotocol wordt goed ingezet.
  • De scores op taal, rekenen en lezen zijn voldoende tot goed.
  • Goed pedagogisch klimaat.
  • Goed werkend leerlingvolgsysteem.

Doelen voor de komende vier jaren

  • Teamleden werken in leergroepen waarbij samen lessen worden voorbereid en resultaten worden geanalyseerd en besproken.
  • Een kind, wat intensieve pedagogische begeleiding nodig heeft, beter begrijpen en aansturen.

Extra ondersteuning

  • De extra ondersteuning wordt bij voorkeur binnen de groep geboden. In uitzonderlijke gevallen wordt een kind begeleid door een externe begeleider.
  • Specialisme op het gebied van leer-, en gedragsproblemen.

Wat zijn grenzen, waar is weinig ervaring in

  • Leerlingen met lichamelijke beperkingen