Informatie voor nieuwe ouders

Toelatingsbeleid

Ieder kind in de basisschoolleeftijd (ongeacht afkomst, religie of niveau) is op onze school van harte welkom. Als kinderen 4 jaar zijn, komen ze in een van de kleutergroepen op onze school. Kinderen zijn pas verplicht om naar school te gaan als ze 5 jaar zijn, maar wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen al vanaf 4 jaar naar school gaan. Voor leerlingen die tussentijds binnenkomen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, geldt de regel dat ze welkom zijn als er plaats is in de desbetreffende groep. De school neemt altijd contact op met de school van herkomst om informatie in te winnen. Meldt u een kind aan, vanwege onvrede op de basisschool van herkomst, dan zal er zorgvuldig bekeken worden wat de reden is. Dit zal in overleg gebeuren met de ouders, de directeur van de andere basisschool en eventueel de leerplichtambtenaar. Cadans Primair heeft hiervoor een toelatingsbeleid beschreven dat u op de website kan vinden: Toelatingsbeleid Cadans Primair.
In ons SOP (te vinden op de website) kunt u lezen wat wij als school aan (extra) ondersteuning kunnen bieden en waar wij expertise in hebben.

(Voor)Aanmelding
Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is kan hij/zij worden aangemeld op onze school. Indien uw kind nog geen 3 jaar is kunt u het formulier aanmelding in te vullen, dit wordt dan gezien als een vooraanmelding. Een voor-aanmelding heeft geen wettelijke basis en geldt niet als wachtlijst. In principe kunnen ouders het kind op elk moment aanmelden. Ouders die, voordat ze hun kind gaan aanmelden, eerst geïnformeerd willen worden over onze school, kunnen hiervoor een afspraak maken met de directeur.

Inschrijving
Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind (schriftelijk) aanmelden op een school. Daarvoor kunt u een (voor)aanmeldformulier invullen en mailen naar d.soffner@cadansprimair.nl. In principe is ieder kind welkom, mits we de ondersteuning kunnen bieden die het kind nodig heeft. Als het aangemelde kind extra ondersteuning nodig heeft, geven de ouders dit bij de aanmelding aan. De zorgplicht van de school gaat dan direct in, ook al is het kind bij aanmelding jonger dan 4 jaar. De school neemt vervolgens de aanvraag in behandeling en zoekt een passende plek. Soms worden kinderen aangemeld nog voordat zij 3 jaar zijn. In dat geval spreken we van een voor-aanmelding en gaat de zorgplicht nog niet in. De voor-aanmelding gebruiken wij om zicht te krijgen op de leerlingenaantallen voor de komende jaren. Indien u een voor-aanmelding heeft gedaan krijgt u, als uw kind 3 jaar wordt, automatisch bericht van onze intern begeleider.

Als uw kind +/- 3 jaar is, krijgen ouders van de gemeente een brief met informatie over de gids van het ministerie, genaamd “De basisschool; gids voor ouders en verzorgers” die ouders kunnen downloaden. Daarin staan allerlei zaken m.b.t. de organisatie van het basisonderwijs in Nederland. In principe kunnen ouders het kind op elk moment aanmelden.

Ongeveer 6 weken voor het kind naar school gaat, krijgen ouders een inschrijfformulier. Ouders dienen dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Daarna worden de gegevens verwerkt in onze geautomatiseerde leerlingenadministratie. Uiteraard gaan we daar zeer vertrouwelijk mee om (Wet op de Persoonsregistratie). Komt een leerling van een andere school, dan stellen wij deze school in kennis van de inschrijving.

Instroom 4-jaringen rond zomervakantie
Aan de ouders van kinderen die 4 jaar worden in de periode van 4 weken voor de zomervakantie adviseren wij om hun kind pas op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar te laten starten. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de intern begeleider van onze school.

Kinderen die binnen 1 week, vanaf de start van het nieuwe schooljaar, 4 jaar worden mogen meteen op de eerste dag na de zomervakantie starten op Fonkel. Wordt uw kind in de 2e week of later 4 jaar, dan starten ze pas de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden op onze school. Kort voor de zomervakantie is er één wenmoment om kennis te maken met de klasgenoten en de leerkracht voor het nieuwe schooljaar, deze data en tijd krijgt u t.z.t. te horen via de e-mail.

Wendagen
Na het intakegesprek, waarvoor u telefonisch bent benaderd door onze IB-er, Sanne van de Westelaken, krijgt u bericht over de plaatsing in een van onze kleutergroepen. Een leerling die is ingeschreven op onze school en de vierjarige leeftijd bereikt, krijgt de gelegenheid krijgen om enkele dagen te wennen. We vragen u om zelf contact op te nemen met de groepsleerkracht en een afspraak te maken voor de wendagen. Uw zoon/dochter mag namelijk, voor zijn/haar vierde verjaardag, twee dagen komen wennen. De dag nadat uw kind vier jaar geworden is, mag hij/zij starten op de basisschool.

Wanneer mag de school uw kind weigeren?
De basisschool mag uw kind weigeren op de volgende gronden:

  • De groep waarin het kind geplaatst moet worden is vol.
  • De school kan niet voorzien in de ondersteuning die een leerling nodig heeft.
    Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de school of de ondersteuning mogelijk is. Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, hebben scholen een zorgplicht. De basisschool heeft dan 6 weken de tijd (eventueel uit te breiden met 4 extra weken) om een passend aanbod te organiseren. Dat kan ook een plek op een andere school zijn. Indien een leerling geweigerd wordt, zal de school dit altijd schriftelijk aan ouders/verzorgers mededelen.

Als de school een wachtlijst heeft, hoort u dit ook als u uw kind aanmeldt. Als ouders het niet eens zijn met de beslissing van een school, hebben ze een aantal mogelijkheden. De eerste stap is samen met de school proberen om een oplossing te vinden. Als ouders er met de school niet uitkomen, kunnen ze de volgende stappen zetten:

  • Ouders kunnen bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school.
  • Ouders (of school) kunnen de hulp inroepen van een onderwijs(zorg)consulent.
  • Ouders kunnen een oordeel vragen aan de Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs.
    De geschillencommissie (voor po, vo, en (v)so gezamenlijk) oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij het oordeel wordt rekening gehouden met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. (www.geschillenpassendonderwijs.nl)

Het (voor-)aanmeldformulier kunt u ingevuld mailen naar d.soffner@cadansprimair.nl.