Informatie voor nieuwe ouders

Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is kan hij/zij worden aangemeld op onze school. Daarvoor kunt u een aanmeldformulier invullen en mailen naar fonkel@cadansprimair.nl. Indien uw kind nog geen 3 jaar is dient u ook het formulier aanmelding in te vullen, dit wordt dan gezien als een voor-aanmelding.

Een vooraanmelding heeft geen wettelijke basis en geldt dus ook niet als wachtlijst. De vooraanmelding gebruiken wij om zicht te krijgen op de leerlingenaantallen voor de komende jaren. Indien u een vooraanmelding heeft gedaan krijgt u, als uw kind 3 jaar wordt, automatisch bericht van onze IB’er.

De uitwerking van het aannamebeleid:

  • Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten worden in principe geplaatst.
  • Alle overige leerlingen worden, indien ze geplaatst kunnen worden, geplaatst in volgorde van aanmelding (de datum van de vooraanmelding telt niet) tot de maximale groepsgrootte in een schooljaar is bereikt. Indien uw kind binnen drie weken voor de start van de zomervakantie 4 jaar wordt, dan kunt u er voor kiezen om uw kind pas na de zomervakantie te laten starten.
  • U krijgt binnen 6 weken vanaf datum aanmelding bericht of uw kind geplaatst kan worden of niet. Deze termijn kan, mits aan ouders is meegedeeld, met maximaal 4 weken worden verlengd. Alle ouders die hun kind aangemeld hebben krijgen dus uiterlijk binnen 6 of 10 weken te horen of hun kind geplaatst kan worden. Let op! Dit geldt niet bij een vooraanmelding (jonger dan 3 jaar).
  • Als de school van mening is dat zij niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind, zal de directeur/IB’er met de ouders bespreken welke mogelijkheden er zijn of welke andere school een passend aanbod kan leveren. De school houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders, maar beslist zelf.                    

Mocht uw kind geplaatst kunnen worden krijgt u ongeveer 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met de intern begeleider en is bedoeld om een goed beeld te krijgen van uw kind. Ook vindt er in die periode een warme overdracht plaats op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar uw kind vandaan komt.

Deze gegevens worden vervolgens besproken met de leerkrachten van de groepen en wordt er een keuze gemaakt in welke groep uw kind geplaatst gaat worden.

Het (voor-)aanmeldformulier kunt u ingevuld mailen naar d.soffner@cadansprimair.nl.

Wennen

Ongeveer 2 weken voor uw kind daadwerkelijk op school komt, krijgt u te horen in welke groep uw kind wordt geplaatst. U ontvangt dan tevens een uitnodiging voor de “wen-ochtenden”. In het algemeen mag uw kind 2 ochtenden wennen. Start uw kind meteen na de zomervakantie dan worden over het wennen aparte afspraken gemaakt.Op de dag nadat uw kind 4 jaar is geworden mag het naar school.