Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht die er op gericht is om alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij te ondersteunen. In de praktijk verandert er met Passend Onderwijs voor de meeste kinderen niet veel, omdat zij het basisonderwijs probleemloos en met goede resultaten doorlopen. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet.

Wat betekent dit voor de zorg voor onze leerlingen? Alle betrokkenen: ouders, leerkrachten en/ of Intern Begeleider (IB-er) kunnen zorgbehoefte(n) bij een leerling signaleren en melden bij de eigen leerkracht. Op verzoek of op eigen initiatief zal onze IB-er een gesprek met leerkracht en/of ouders houden. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte zal de IB-er kort intern onderzoek uitvoeren, bv. invullen signaleringslijst, observatie, kort intern diagnostisch onderzoek. Doel is om helder te krijgen wat er voor de leerling nodig is. Soms zijn er externe deskundigen nodig om de ondersteuningsvragen duidelijk te krijgen. Als school zijn wij aangesloten bij Samenwerkingsverband de Meijerij die veel deskundigen in huis hebben op gebied van ondersteuning in het onderwijs. Daarbinnen is de ondersteuningseenheid Zuid ons directe aanspreekpunt. Wij kunnen via hen een Zorgadviesteam (ZAT) bijeen roepen om ons en ouders te adviseren. Aan ouders wordt hiervoor altijd toestemming gevraagd. Daarna worden alle te ondernemen acties in een plan van aanpak aan de ouders voorgelegd en toegelicht. Als de ouders hiervoor toestemming geven worden de (diverse) acties uitgevoerd en geëvalueerd.Alles wat Fonkel te bieden heeft aan ondersteuning, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit kun u binnenkort hieronder inzien.

In principe is ieder kind welkom op onze school, mits wij de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft. Er is veel expertise op het gebied van gedrag. Er is nog weinig ervaring met kinderen met een lichamelijke beperking.

Uitgebreide informatie over de (extra) ondersteuning die wij op Fonkel kunnen bieden is te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel.