Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over onderwijskundige en personele zaken op school. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid en zo bijdragen aan de kwaliteit van de school.De MR adviseert en controleert het beleid van de school en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding (adviesbevoegdheid). Daarnaast moet de MR zelfs instemmen met bepaalde beleidsvoorstellen (instemmingsrecht), anders mogen deze niet uitgevoerd worden. De onderwerpen die door de MR behandeld worden zijn divers maar vooral inhoudelijk van aard: van begroting tot tussenschoolse opvang, van veiligheid op en rond de school tot aan de keuze voor een leermethode. De MR moet bijvoorbeeld jaarlijks instemmen met de inhoud van de schoolgids, waarin de belangrijkste uitgangspunten voor het schooljaar zijn opgenomen. Daarnaast vormt de MR voor de schoolleiding een informatiebron voor vragen, wensen en opmerkingen van ouders. Een voorbeeld hiervan is het ouderpanel dat de afgelopen twee jaar door de MR is georganiseerd. Hier kunnen ouders meedenken over het onderwijsprogramma en de gang van zaken op school.

De directeur van de school treedt op als bevoegd gezag en woont in die hoedanigheid (een deel) van de vergadering bij en voorziet de MR van informatie. De directeur heeft bij fundamentele beslissingen de instemming van de MR nodig. MR en GMR hebben een officiële status. De wet schrijft voor dat iedere school beschikt over een MR. De grootte van de MR wordt bepaald door de omvang van de school.

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er is altijd een vertegenwoordiger vanuit de Ouderraad aanwezig als toehoorder. Dit wordt toegejuicht door de MR. Zaken die van belang zijn, kunnen op deze manier gemakkelijk doorgegeven worden. De MR vergadert zes keer per jaar en heeft tussendoor regelmatig contact met elkaar en met de schoolleiding. Voor dit schooljaar staan de volgende vergaderingen gepland:

  • 28 september 2021 (uitzondering: aanvang 20.30 uur)

  • 2 november 2021 

  • 15 februari 2022  

  • 5 april 2022 

  • 17 mei 2022 

  • 28 juni 2022 

Aanvang 19.30 uur in de teamkamer van school.

Agendapunt aandragen

Heeft u een onderwerp dat u graag op de agenda zou willen zien, dan kunt u dit mailen naar: mr.fo@cadansprimair.nl. Wij zullen dan bepalen of het onderwerp geschikt is om behandeld te worden binnen de MR.

U wordt hierover uiteraard door de MR op de hoogte gehouden.