Aanvraag verlof

Als uw kind niet ziek is moet u op grond van de Leerplichtwet vooraf toestemming voor verlof vragen. Een aanvraag voor verlof dient schriftelijk, bij voorkeur 8 weken voorafgaand aan het verlof (of later indien een tijdige aanvraag in verband met de aard van het verzoek niet mogelijk is) worden ingediend. Dit formulier kunt u opvragen bij de directie via fonkel@cadansprimair.nl (dus niet via de leerkracht). Als de nodige bewijsstukken zijn verzameld (bv. kaart bij huwelijk of begrafenis, werkgeversverklaring enz.) kan het verlof worden toegekend. In alle andere gevallen wordt geen verlof toegekend. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met de directie.

Over verzoeken voor verlof langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.
Bij dit soort verlof gaat het om situaties waarbij er sprake is van een medische of sociale indicatie. Voor vragen over de leerplicht en daarvan afgeleide regelingen kunt u terecht bij de directeur van de school of op www.leerplichtwet.nl. Onze school registreert ieder verzuim. Wanneer uw kind niet in staat is om naar school te komen, dient u dit tijdig te melden. Wanneer een kind zonder melding afwezig is, wordt direct telefonisch contact met u opgenomen. Wanneer wij als school bemerken dat een kind te vaak afwezig is, zonder afmelding zullen wij de leerplichtambtenaar inschakelen.