Aanvraag verlof

Verlof- en verzuimregeling

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Als uw kind niet ziek is moet u op grond van de Leerplichtwet vooraf toestemming voor verlof vragen. Een aanvraag voor verlof dient schriftelijk, bij voorkeur 8 weken voorafgaand aan het verlof (of later indien een tijdige aanvraag in verband met de aard van het verzoek niet mogelijk is) worden ingediend. Als de nodige bewijsstukken zijn verzameld (bv. kaart bij huwelijk of begrafenis, werkgeversverklaring enz.) kan het verlof worden toegekend. In alle andere gevallen wordt geen verlof toegekend. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directie.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder.

Situaties waarin een melding via Parro volstaat:

  • Bezoek aan dokter, tandarts, specialist enz. Dit dient echter zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden.

Situaties waarin toestemming gevraagd dient te worden bij de directeur:

  • Ziekte, overlijden van bloed· en aanverwanten dan wel pleegouders/verzorgers, huwelijk van bloed- en aanverwanten dan wel pleegouders/verzorgers, bij verhuizing en kennismakingsbezoek aan de nieuwe school, bij een 12½-, 25-, 40-, 50-, 60 jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.Bij vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.
  • Wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.
  • Het kind kan door zeer uitzonderlijke omstandigheden de school niet bezoeken (gedacht kan worden aan bijzondere gezinsomstandigheden waarbij geen enkele andere mogelijkheid bestaat dan dat het kind door familie wordt opgevangen).

Aanvragen voor vrijstelling/verlof worden altijd individueel door de directeur beoordeeld. Op school zijn standaardformulieren verkrijgbaar om verlof aan te vragen. Ook kunt u onder dit bericht het formulier voor de aanvraag van het verlof downloaden, digitaal invullen en versturen naar de directie via fonkel@cadansprimair.nl (dus niet via de leerkracht).

  • Het besluit op een verlofaanvraag wordt gegeven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag (uiterlijk binnen acht weken).
  • Het besluit wordt schriftelijk en met opgave van reden aan de ouders meegedeeld.
  • Het besluit is ondertekend en van datum voorzien.
  • In het besluit worden ouders erop gewezen dat zij binnen zes weken bij de directeur schriftelijk hun bezwaren kenbaar kunnen maken tegen de beslissing.
  • De directeur neemt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit (uiterlijk binnen zes weken of binnen twaalf weken indien zij advies vraagt aan de bezwaarschriftencommissie).
  • De ouders moeten in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord en zij moeten kennis hebben kunnen nemen van adviezen die op het besluit betrekking hebben.

Over verzoeken voor verlof langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.
Bij dit soort verlof gaat het om situaties waarbij er sprake is van een medische of sociale indicatie. Voor vragen over de leerplicht en daarvan afgeleide regelingen kunt u terecht bij de directeur van de school.

Verzuimregistratie

De school houdt een verzuimregistratie bij. Wanneer het verzuim gemeld is en er een geldige reden is, dan is dat verzuim geoorloofd. Wanneer er geen geldige reden is of er is geen toestemming verleend, dan wordt het verzuim als ongeoorloofd geregistreerd en gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze zal dan contact opnemen met de ouders.