Ouderraad

Op Fonkel hebben we een heel actieve ouderraad. Zij draagt de verantwoording voor het beheer van de ouderbijdrage. Teamleden en ouders dragen samen de verantwoording voor de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en feesten voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreis, schoolkamp enz.

Elke groep heeft een klassenouder die de coördinatie heeft voor het regelen van ouders voor de betreffende groep.

De medezeggenschapsraad is dus vooral een orgaan dat zich bezig houdt met beleidszaken. De ouderraad daarentegen houdt zich bezig met praktisch organisatorische zaken.

Indien u als ouders vragen, opmerkingen heeft over de gang van zaken op school, en die betreffen de dagelijkse gang van zaken binnen de groep, kunt u daarover het best de leerkracht van uw kind benaderen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald.

Op onze school wordt, naast de vrijwillige bijdrage, geen ouderbijdrage aan de ouders gevraagd. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt door de ouderraad aan het begin van elk schooljaar vastgesteld. Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 12,50 per kind. Voor kinderen, die instromen tussen januari en mei wordt voor dat schooljaar de helft van de vastgestelde vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het niet voldoen van de vrijwillige eigen ouderbijdrage dan zal nooit tot uitsluiting van deelname aan activiteiten leiden voor uw kind(eren).